Telefoonnummer

Cursus VOL VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden

(VOL-VCA) is door ARBO Opleidingsinstituut Nederland ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en Centraal College van Deskundigen. De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan.

Introductie

De Cursus VOL VCA is bestemd voor leidinggevenden die nog niet een cursus Basisveiligheid (VCA1) of een gelijkwaardige cursus hebben gevolgd. Leidinggevenden leren tijdens de cursus hoe veiligheidselementen in het dagelijks werk ingepast kunnen worden en hoe deze elementen aan werknemers overgedragen kunnen worden. Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van dit doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Op deze wijze tracht de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

- het ontstaan van de cursus;
- de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf);
- de duur en inhoud van het cursusprogramma;
- het aantal uren zelfstudie;
- de inhoud en het tijdstip van het examen.

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 3,5 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
2. Risico's en beheersmaatregelen
3. Gevaarlijke stoffen
4. Brand en explosiegevaar
5. Besloten ruimten
6. Gereedschappen en machines
7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
8. Werken op hoogte
9. Lassen
10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
11. Veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
12. Ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
13. Methodes om veilig werken te bevorderen
14. Doel van procedures en vergunningen
15. Taak&risico analyses
16. Fysische factoren
17. Gevaarlijke stoffen
18. Ergonomie

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt. Het is mogelijk de cursus in een andere taal te volgen, zoals: Engels, Frans, Duits, enz. (Neem voor meer informatie hierover contact met ons op).
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch.

Proefexamen

Na afloop van elk cursusdeel krijgt de cursist de opdracht om de behandelde stof middels zelfstudie zich eigen te maken. Hij maakt hierbij gebruik van zijn cursusboek en de aantekeningen die hij heeft gemaakt tijdens de behandeling hiervan. Bij de aanvang van elk volgend cursusdeel wordt de cursist een proefexamen afgenomen. De resultaten hiervan worden uitvoerig met de cursisten besproken. Zonodig zal de docent aangeven dat meer zelfstudie gewenst is.

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 70 meerkeuzen vragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma VOL-VCA uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Ook is het mogelijk tegen geringe meerkosten een voorleesexamen te verzorgen voor cursisten met leesproblemen. Vanaf heden kunt u bij ARBO Opleidingsinstituut Nederland het VCA examen ook digitaal afnemen.
 

Docent

De cursus zal worden verzorgd door een docent van ARBO Opleidingsinstituut Nederland onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Opleidingsinstituut Nederland.

*Inschrijvingen van 10 of meer personen ontvangen een korting van 10% op de totale prijs.

Aanvraagformulier

Cursus VOL VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Regio :  *
Bedrijfsnaam : *
Contactpersoon : *
Adres : *
Postcode : 
Woonplaats : *
Telefoonnummer : *
Fax-nummer : 
E-mail adres : *
Type/Branche bedrijf : 
Aantal cursisten : 
Eventuele
vragen en/of opmerkingen :