Telefoonnummer

Cursus VCA Basisveiligheid

De Cursus Basisveiligheid (VCA ) is door ARBO Opleidingsinstituut Nederland ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en ECABO. De Cursus (training) Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches. De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan:

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

- het ontstaan van de cursus;
- de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf);
- de duur en inhoud van het cursusprogramma;
- het aantal uren zelfstudie;
- de inhoud en het tijdstip van het examen.

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen wordt gegeven bevat de volgende modulen:

1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
2. Risico's en ongevallentheorie
3. Gevaarlijke stoffen
4. Brand en explosiegevaar
5. Besloten ruimten
6. Gereedschappen en machines
7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
8. Werken op hoogte
9. Elektriciteit
10. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt. Het is mogelijk de cursus in een andere taal te volgen, zoals: Engels, Duits, Pools, Servisch enz.
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

Proefexamen

Na afloop van elk cursusdeel krijgt de cursist de opdracht om de behandelde stof middels zelfstudie zich eigen te maken. Hij maakt hierbij gebruik van zijn cursusboek en de aantekeningen die hij heeft gemaakt tijdens de behandeling hiervan. Bij de aanvang van elk volgend cursusdeel wordt de cursist een proefexamen afgenomen. De resultaten hiervan worden uitvoerig met de cursisten besproken. Zonodig zal de docent aangeven dat meer zelfstudie gewenst is.

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 40 meerkeuzen vragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Basis Veiligheid uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Ook is het mogelijk tegen geringe meerkosten een voorleesexamen te verzorgen voor cursisten met leesproblemen. Vanaf heden kunt u bij ARBO Opleidingsinstituut Nederland het VCA examen ook digitaal afnemen.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Opleidingsinstituut Nederland onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Opleidingsinstituut Nederland.

*Inschrijvingen van 10 of meer personen ontvangen een korting van 10% op de totale prijs.

Aanvraagformulier

Cursus VCA Basisveiligheid

Regio :  *
Bedrijfsnaam : *
Contactpersoon : *
Adres : *
Postcode : 
Woonplaats : *
Telefoonnummer : *
Fax-nummer : 
E-mail adres : *
Type/Branche bedrijf : 
Aantal cursisten : 
Eventuele
vragen en/of opmerkingen :