Telefoonnummer

Cursus Herhaling BHV

De Herhaling Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door ARBO Opleidingsinstituut Nederland ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) te Rotterdam. De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan:

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

- het ontstaan van de cursus
- de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf)
- de duur en inhoud van het cursusprogramma
- het aantal uren zelfstudie

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 1 dag of 2 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dagdeel 1
1. Taken van de bedrijfshulpverlener
2. Bewustzijnstoornissen
3. Ademhalingsstoornissen
4. Circulatiestoornissen
5. Beademing
6. Reanimatie
7. Bloedingen

Dagdeel 2
1. Communicatie tijdens incidenten
2. Brandbestrijding
3. Ontruimingsplan

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of weekend gepland, hetzij bij ARBO Opleidingsinstituut Nederland, in-company of elders op locatie. Vanzelfsprekend behoort de open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

Docent

s wordt verzorgd door een docent van ARBO Opleidingsinstituut Nederland onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Opleidingsinstituut Nederland.

BHV-pas

Er worden geen officiële examens afgenomen, want de cursisten krijgen voldoende training en informatie tijdens de opfriscursus. Iedere cursist die de herhalingscursus BHV met voldoende inzet heeft gevolgd, ontvangt een nieuw (herhalings) certificaat en BHV-pas (verlengde geldigheidsduur). Als de cursist in bezit is van een veiligheidspaspoort, dan zal ook daarin de nieuwe geldigheidsduur worden genoteerd.

*Inschrijvingen van 10 of meer personen ontvangen een korting van 10% op de totale prijs.

Aanvraagformulier

Cursus Herhaling BHV

Regio :  *
Bedrijfsnaam : *
Contactpersoon : *
Adres : *
Postcode : 
Woonplaats : *
Telefoonnummer : *
Fax-nummer : 
E-mail adres : *
Type/Branche bedrijf : 
Aantal cursisten : 
Eventuele
vragen en/of opmerkingen :